ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ασφάλειες Ι.Χ(από 82€/εξάμηνο)και επαγγελματικών οχημάτων (από 93€/εξάμηνο). Δωρεάν επισκευή του οχήματος σας σε περίπτωση ατυχήματος που δεν ευθύνεστε και αυτοκίνητο αντικατάστασης.Ρωτήστε μας για τα ειδικά εκπτωτικά τιμολόγια για Στρατιωτικούς – Σώματα Ασφαλείας  & Δημόσιους υπαλλήλους

Ρωτήστε μας για τα ειδικά εκπτωτικά τιμολόγια για Στρατιωτικούς – Σώματα Ασφαλείας  & Δημόσιους υπαλλήλους

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων νομοθετήθηκε από την 01/01/78 γιαόλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα συνάψετε με την ασφαλιστική εταιρεία που εσείς θα επιλέξετε θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά την Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων και ακόμη αν το επιθυμείτε εσείς μπορείτε να καλύψετε το όχημά σας και από άλλους παράγοντες όπως κλοπή, πυρκαγιά, νομική προστασία κ.ά.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις βασικότερες καλύψεις που προτείνουμε σχετικά με το όχημά σας

Αστική Ευθύνη προς Τρίτους.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων Τρίτων κατά του ασφαλισμένου, από ζημιές προκαλούμενες από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου του:

  • Θανατηφόρου τραυματισμού προσώπων ή/και Τραυματισμού προσώπων.
  • Υλικών ζημιών σε πράγματα που δεν μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα.

Ισχύει για τα όρια της Ελληνικής επικράτειας. Τα όρια των αποζημιώσεων ποικίλουν από εταιρεία σε εταιρεία πάντα όμως σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που προβλέπει η Ελληνική νομοθεσία. Πυρός. Καλύπτεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς του αυτοκινήτου που προέρχεται από αυτόματη ανάφλεξη, κεραυνό ή έκρηξή του.

Πυρός από τρομοκρατικές ενέργειες.

Καλύπτονται οι ζημιές που προκαλούνται από πυρκαγιά ή έκρηξη που θα προκληθούν από τρομοκρατικές ενέργειες τρίτων.

Κλοπή Ολική/Μερική.

Ολική κλοπή καλύπτει την απώλεια του αυτοκινήτου και Μερική κλοπή (η οποία δίνεται πάντα σε συνδυασμό με την Ολική κλοπή) καλύπτει την αξία των κλαπέντων τεμαχίων ή εξαρτημάτων του οχήματος που είναι, στερεά προσδεδεμένα σ” αυτό και είναι απαραίτητα για την κίνηση και την καλή λειτουργία του. Καλύπτει επίσης και τις ζημιές που θα προκληθούν στο αμάξωμα κατά την ώρα της αφαίρεσης αυτών. Τυχόν πρόσθετα εξαρτήματα θα καλυφθούν εφόσον έχουν δηλωθεί και περιγραφεί αναλυτικά στην αίτηση ασφάλισης.

Θραύση Κρυστάλλων.

Καλύπτεται η θραύση κρυστάλλου από οποιαδήποτε αιτία. Εξαιρούνται φανάρια και καθρέπτες.

Φυσικά Φαινόμενα.

Καλύπτει τις ζημιές που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από φυσικά φαινόμενα.

Προσωπικό ατύχημα Οδηγού.

Καλύπτεται ο οδηγός του ασφαλιζομένου αυτοκινήτου για σωματικές βλάβες που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της οδήγησης του αυτοκινήτου.

Νομική προστασία.

Καλύπτεται ο νόμιμος χρήστης του αυτοκινήτου ώστε να διασφαλιστεί και να ικανοποιηθεί κάθε νόμιμο συμφέρον του σχετικά με το ασφαλιζόμενο όχημα.

Αστική Ευθύνη Πυρός.

Καλύπτεται η αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά που μεταδόθηκε από το ασφαλισμένο όχημα.

Αστική Ευθύνη μεταφερόμενου οχήματος.

Καλύπτεται η αστική ευθύνη προς τρίτους κατά την μεταφορά του ασφαλισμένου αυτοκινήτου εντός πορθμείου, οχηματαγωγού, ατμοπλοϊκώς, σιδηροδρομικώς και αεροπορικώς.

Ίδιες ζημιές του οχήματος (Μικτή ασφάλιση).

Καλύπτονται οι ζημιές στο ασφαλιζόμενο όχημα που προέρχονται από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και κατακρήμνιση.

Κακόβουλες πράξεις.

Δίνονται πάντα σε συνδυασμό με τις ίδιες ζημίες και καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν από κακόβουλες πράξεις τρίτων.

Τηλ. 2410627720