Ιδού οι νέες ταυτότητες: Διαθέτουν δακτυλικό αποτύπωμα και βιομετρικά στοιχεία!

Στο ΦΕΚ η απόφαση για τις νέες ταυτότητες – Η διαδικασία αντικατάστασης και τα δικαιολογητικά

Κ.Υ.Α. αριθμ. 8200/0-297647/2018
Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών

Αριθμ. 8200/0-297647/10-04-2018

(ΦΕΚ Β’ 1476/27-04-2018)

ΟΙ ANAΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.δ. 127/1969 «Περί της αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων» (Α’- 29), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του αρ. 55 του ν. 3585/2007 (Α’ 148) και της περιπτ. β’ της παρ. 6 του αρ. 41 του ν. 3731/2008 (Α’ 263).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75), όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 39 του ν. 1832/1989 (Α’ 54), των αρ. 2 και 4 του ν. 1988/1991 (Α’ 189) και του αρ. 158 του ν. 4483/2017 (Α’ 107).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α’ 127), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του αρ. 42 του ν. 2214/1994 (Α’ 75).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1988/1991 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) « Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 189).

5. Τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 23).

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3427/2005 «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 312).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ29 από 8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ186 από 10.11.2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β’ 3671).

12. Την υπ’ αριθ. 8000/1/2018/1-δ’ από 05-01-2018 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 96.750.000€ σε βάρος του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ.07-410 «Ελληνική Αστυνομία» (ΚΑΕ 0896),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αρμόδιες αρχές έκδοσης

Δελτία ταυτότητας Ελλήνων πολιτών εκδίδονται από το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, για την περιφέρεια της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ή Θεσσαλονίκης και από την Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για την υπόλοιπη Χώρα. Όπου δεν υφίστανται τέτοιες υπηρεσίες, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από το Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο ασκεί αρμοδιότητες ασφαλείας στον τόπο κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 2
Υπηρεσία εκτύπωσης – προσωποποίησης

Η εκτύπωση – προσωποποίηση των δελτίων ταυτότητας ανατίθεται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 3
Τύπος Δελτίου Ταυτότητας

1. Το δελτίο ταυτότητας είναι μορφότυπου ID-1, διαστάσεων 85.6 x 54 mm ± 0.75mm, πάχους μέχρι 1 mm, σύμφωνα με τις συστάσεις του ICAO D0C9303 έκδοση 7η και περιλαμβάνει:
• τη Ζώνη Οπτικής Εξέτασης (Visual Inspection Zone – VIZ),
• τη Μηχανικώς Αναγνώσιμη Ζώνη (Machine Readable Zone – MRZ) και
• το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης μη επαφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έγγραφο 9303 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization – ICAO) για τα μηχανικώς αναγνώσιμα ταξιδιωτικά έγγραφα.

2. Το υπόστρωμα του δελτίου ταυτότητας είναι κατασκευασμένο από συνθετικό πλαστικό, πολυανθρακικό υλικό (polycarbonate-pc).

3. Τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας, αποτυπώνονται επ’ αυτού, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Α’ του άρθρου 14 της παρούσας και ειδικότερα:
3.1. Ζώνη 1
– Θυρεός Ελληνικής Δημοκρατίας
– Όνομα της Χώρας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / HELLENIC REPUBLIC)
– Τύπος εγγράφου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / IDENTITY CARD)
– To σήμα του ICAO για την ύπαρξη RFID chip
– Αριθμός ταυτότητας (ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / CARD NUMBER)
3.2. Ζώνη 2
– Επώνυμο / Surname
– Όνομα / Name
– Φύλο / Sex (Άρρεν / Θήλυ – Male / Female)
– Ημερομηνία γέννησης / Date of birth
– Ιθαγένεια / Nationality
3.3. Ζώνη 3
– Ημερομηνία λήξης / Date of expiry
– Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας (CAN – Card Access Number)
– Αρχή έκδοσης
3.4. Ζώνη 4
– Υπογραφή κατόχου / Signature of bearer
3.5. Ζώνη 5
– Φωτογραφία κατόχου σε πλαίσιο διαστάσεων 37 x 30 mm
3.6. Ζώνη 6
– Όνομα πατέρα / Father’s name
– Όνομα μητέρας / Mother’s name
– Τόπος γέννησης / Place of birth
– Ημερομηνία έκδοσης / Date of issue
– Ομάδα αίματος / Blood type (προαιρετικά)
– Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
3.7. Ζώνη 7
Στη Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης του δελτίου ταυτότητας, αποτυπώνονται δεδομένα με μηχανικά αναγνώσιμους χαρακτήρες OCR-B, σύμφωνα με το έγγραφο 9303 του ICAO.

4. Στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης, αποθηκεύονται φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή, τα στοιχεία της Μηχανικώς Αναγνώσιμης Ζώνης του δελτίου (MRZ), τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και επώνυμο πατέρα, επώνυμο μητέρας, ύψος του κατόχου (μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας), ο Δήμος εγγραφής και ο αριθμός δημοτολογίου και ο τόπος έκδοσης του δελτίου.

Άρθρο 4
Διάρκεια ισχύος δελτίων ταυτότητας

1. Η διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτότητας, από την ημερομηνία έκδοσής τους, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη, για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο (12) έτος της ηλικίας τους.

2. Ο κάτοχος δελτίου ταυτότητας υποχρεούται να ζητήσει την αντικατάστασή του, από την αρμόδια αρχή έκδοσης, εντός εξαμήνου πριν την παρέλευση της αναγραφόμενης στο δελτίο ημερομηνίας λήξης αυτού.

3. Δελτίο ταυτότητας, η διάρκεια ισχύος του οποίου έχει παρέλθει, καθίσταται αυτοδικαίως άκυρο.

Άρθρο 5
Παράβολο

1. Για την έκδοση δελτίου ταυτότητας, καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10,00 €, το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς των δικαιολογητικών και του δελτίου προς και από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, το παράβολο της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ήμισυ.

3. Το ανωτέρω ποσόν εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού στον Κ.Α.Ε. 3741 «Παράβολα από κάθε αιτία».

Άρθρο 6
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια αστυνομική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Μία (1) φωτογραφία, η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου 9303 του ICAO.
β. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Β’ του άρθρου 14 της παρούσας, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.), των απαραίτητων για την έκδοση του δελτίου στοιχείων δημοτολογίου. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.), τα απαραίτητα για την έκδοση του δελτίου δημοτολογικά στοιχεία, προκύπτουν από πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης (ΔΙΑΔΠ/Α/18532/06 ΦΕΚ 1309/Β’ Απόφαση Υπουργού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
γ. Αίτηση έκδοσης – αντικατάστασης, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Γ’ του άρθρου 14 της παρούσας, η οποία συμπληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης, με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό της περίπτωσης (β), εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα.
δ. Το παλαιό δελτίο ταυτότητας, πλην των περιπτώσεων απώλειας και κλοπής.
ε. Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για την πιστοποίηση πληρωμής του παραβόλου έκδοσης – αντικατάστασης του δελτίου, καθώς και ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών και του δελτίου, προς και από την Υπηρεσία εκτύπωσης – προσωποποίησης.
στ. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός), με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική προς τούτο υπεύθυνη δήλωση. Αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, θα τηρείται από την αρχή έκδοσης, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.
ζ. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγραφή των στοιχείων αυτών.
η. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρονται οι συνθήκες απώλειας, για τις περιπτώσεις έκδοσης – αντικατάστασης του δελτίου λόγω απώλειας. Σε περίπτωση έκδοσης – αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας λόγω κλοπής, υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής) στην οποία δηλώθηκε η κλοπή.
θ. Απόφαση καθορισμού επιμέλειας ή ορισμού επιτρόπου ή δικαστικού συμπαραστάτη, όταν πρόκειται για έκδοση δελτίου σε πρόσωπο, η επιμέλεια του οποίου ασκείται σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή το οποίο τελεί σε επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση.

2. Τα στοιχεία του αιτούντος βεβαιώνονται από ένα μάρτυρα, ενώ για τον ανήλικο η βεβαίωση γίνεται από έναν γονέα του ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή την επιτροπεία του.

Άρθρο 7
Αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας

Το Δελτίο Ταυτότητας αντικαθίσταται:
α. Λόγω μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της ταυτότητας του κατόχου.
β. Λόγω φθοράς.
γ. Λόγω παρέλευσης της ημερομηνίας λήξης του.
δ. Λόγω απώλειας ή κλοπής.

Άρθρο 8
Δελτία ταυτότητας κατατασσόμενων στις Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

1. Οι κατατασσόμενοι στις Ένοπλες Δυνάμεις ως σπουδαστές στρατιωτικών σχολών αξιωματικών ή υπαξιωματικών, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμενικό και στο Πυροσβεστικό Σώμα, παραδίδουν το δελτίο ταυτότητας στις αρχές κατάταξής τους, εφοδιαζόμενοι με υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας. Τα παραδιδόμενα δελτία ταυτότητας διαβιβάζονται στις αστυνομικές αρχές έκδοσής τους για καταστροφή.

2. Οι λοιποί κατατασσόμενοι στις Ένοπλες Δυνάμεις παραδίδουν το δελτίο ταυτότητάς τους στις υπηρεσίες κατάταξής τους. Οι υπηρεσίες κατάταξης διαβιβάζουν το δελτίο ταυτότητας στην αστυνομική αρχή έκδοσης για καταστροφή. Στις περιπτώσεις των κληρωτών, το δελτίο ταυτότητας συνοδεύει τα ατομικά τους έγγραφα και επιστρέφεται σε αυτούς από την στρατιωτική υπηρεσία μαζί με το απολυτήριό τους. Εάν οι κληρωτοί κατά την κατάταξή τους δεν παραδώσουν το δελτίο ταυτότητάς τους, επικαλούμενοι απώλεια, φθορά ή κλοπή, υποχρεούνται να υποβάλουν στην στρατιωτική υπηρεσία κατάταξης σχετική υπεύθυνη δήλωση, αντίγραφο της οποίας διαβιβάζεται στην αστυνομική αρχή έκδοσης του δελτίου, η οποία ερευνά την ακρίβεια των δηλωθέντων.

3. Στις περιπτώσεις που, για οποιοδήποτε λόγο, στους απολυομένους κληρωτούς δεν παραδίδεται από την στρατιωτική υπηρεσία το κατατεθέν δελτίο ταυτότητας, χορηγείται σε αυτούς σχετική βεβαίωση όπου αναγράφεται ο λόγος της μη παράδοσης. Η βεβαίωση αυτή κατατίθεται κατά την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας.

Άρθρο 9
Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας παλαιού τύπου

1. Δελτία ταυτότητας παλαιού τύπου, τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 127/1969, αντικαθίστανται υποχρεωτικά, εντός διαστήματος πέντε (5) ετών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13, ως εξής:
α. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Α έως και Ε, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13.
β. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Ζ έως και Κ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης περίπτωσης.
γ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Λ έως και Ο, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (β).
δ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Π έως και Σ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (γ).
ε. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Τ έως και Ω, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (δ).

2. Μέχρι την αντικατάστασή τους, τα ως άνω δελτία θεωρούνται ισχυρά. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς τους παύει μετά το πέρας διαστήματος πέντε (5) ετών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13.

Άρθρο 10
Αρχείο Ταυτοτήτων

1. Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο ταυτοτήτων με τα δικαιολογητικά έκδοσης και τα στοιχεία που περιλαμβάνει έκαστο δελτίο ταυτότητας.

2. Τα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας, τηρούνται σε πρωτότυπη μορφή από τις Υπηρεσίες έκδοσης του άρθρου 1, για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία κατάθεσής τους.

Άρθρο 11
Απαγόρευση έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας από άλλους

Απαγορεύεται σε κάθε δημόσια ή δημοτική αρχή και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η έκδοση δελτίων ταυτότητας, όμοιου τύπου, με τα εκδιδόμενα από τις αστυνομικές αρχές.

Άρθρο 12
Ρύθμιση διαδικαστικών ζητημάτων

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται η διαδικασία καταστροφής των δελτίων ταυτοτήτων, των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 13
Μεταβατικές – καταργούμενες διατάξεις

1. Η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης δελτίων ταυτότητας νέου τύπου, καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας της Διοίκησης.

2. Μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της προηγούμενης παραγράφου, τα δελτία ταυτότητας εξακολουθούν να εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 3021/19/53 από 14.10.2005 κοινή υπουργικής απόφασης (Β’ 1440).

3. Με την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 1 καταργείται η υπ’ αριθ. 3021/19/53 από 14.10.2005 κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
Αίτηση έκδοσης – αντικατάστασης δελτίου

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2018

Oι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΟΣΚΑΣ

Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

https://www.taxheaven.gr