Τι πρέπει να κάνουν όσοι λάβουν Πρόστιμο για ανασφάλιστο όχημα

Στα εν λόγω ειδοποιητήρια, τα οποία παραλαμβάνουν οι οδηγοί, αναγράφεται και το ύψος του προστίμου, που κυμαίνεται ανάμεσα στα 100 και τα 250 ευρώ ανάλογα με τον κυβισμό και το είδος του οχήματος.

Οι κάτοχοι των οχημάτων μπορούν να προβούν στην ασφάλιση των οχημάτων τους, αφού πρώτα έχουν καταβάλει την αξία του προβλεπόμενου από τις διατάξεις παραβόλου.

«Το παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης ακόμη και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωση του ιδιοκτήτη του οχήματος» αναφέρει σχετικά η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Το παράβολο

Το παράβολο εξαρτάται και αυτό από τον κυβισμό του οχήματος αλλά και το είδος του.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Για δίκυκλα έως 250 κυβικά το παράβολο είναι 100 ευρώ
2. Για δίκυκλα άνω των 250 κυβικών είναι 150 ευρώ
3. Για ΙΧ έως 1000 κυβικά είναι 200 ευρώ
4. Για ΙΧ άνω των 1000 κυβικών είναι 250 ευρώ

Η διαδικασία

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων περιγράφεται αναλυτικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Αφού έχει λάβει ο ιδιοκτήτης οχήματος την Ειδοποίηση Εντοπισμού ΑνασφάλιστουΟχήματος επιλέγει από τις Υπηρεσίες προς Πολίτες, την υπηρεσία e-Παράβολο με κωδικούς TAXISnet.
Συνδέεται με τους κωδικούς στην εφαρμογή e-Παράβολο όπου βρίσκει και ανακτά το παράβολο που έχει δημιουργηθεί για το ανασφάλιστο όχημά του ο αριθμός του οποίου ταυτίζεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της ειδοποίησης που έλαβε (επιλέγει «Ενέργειες και μετά προβολή»).
Μπορεί είτε να κάνει άμεση πληρωμή του παραβόλου, είτε να κάνει «Εκτύπωση Παραβόλου» και να το πληρώσει σε πιστωτικό ίδρυμα ή μέσω web banking.
Απευθύνεται σε οποιαδήποτε Ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να ασφαλίσει το όχημα του κάνοντας χρήση του πληρωμένου παραβόλου
Δεν επιλέγει τη δημιουργία νέου παραβόλου καθώς αυτό έχει ήδη παραχθεί από την ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση που ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι το όχημά του είχε τεθεί σε ακινησία ή να αποδείξει ότι η ασφάλιση πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικήςδιασταύρωσης, τότε προβλέπεται σχετική διαδικασία διαγραφής του παραβόλου.

Η σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει, επίσης, και ορισμένες άλλες περιπτώσεις διαγραφής του παραβόλου:

Πιο συγκεκριμένα:

Δεν υφίσταται υποχρέωση πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ακόμα και αν το όχημα έχει περιληφθεί στο αρχείο των ανασφάλιστων οχημάτων:
α) στην περίπτωση που έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του π.δ. 237/1986 και οι ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ίδιου π.δ. και
β) από τον αγοραστή, σε περίπτωση μεταβίβασης οχήματος μετά την ημερομηνία διασταύρωσης.
γ) από τον αγοραστή, αν απέκτησε όχημα έως την ημερομηνία της εκάστοτε διασταύρωσης και από τη μεταβίβασή του σε αυτόν έως τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά εργασίμων ημερών
δ) από τον κληρονόμο ή τους κληρονόμους, αν ο θανών ιδιοκτήτης του οχήματος απεβίωσε μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών που προηγείται της εκάστοτε διασταύρωσης και είχε την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα επ’ αυτού

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν συμμορφωθεί

Όπως ορίζει η σχετική απόφαση, σε περίπτωση μη εμφάνισης και μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος με τα οριζόμενα στην παρούσα, η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε εύλογο χρόνο και όχι πέραν διμήνου από τη διενέργεια της διασταύρωσης για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων σε συγκεκριμένη ημερομηνία, αποστέλλει τα στοιχεία του, καθώς και του οχήματός του για το όποιο δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, για την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών πουπροβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του π.δ. 237/1986.